Koodeks

Haaslava MTB (lühidalt HMTB), siin edaspidi ka Klubi on maastikurattasõidu harrastajate kogukond. HMTB visiooni kujundab, ühisüritusi organiseerib ja strateegilisi otsuseid teeb Juhatus, mille moodustavad peaasjalikult asutajaliikmed. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab Juhatus ning seda soosib alljärgnevate punktide laitmatu täitmine ja eeskujulik käitumine. Juhatus otsustab ühtlasi täiendavalt selle, kellel klubi liikmetest on piisav tase, teened ja kogemuste pagas olla Juhatuse liige.

Haaslava MTB klubiline liikumine on suunatud maastikurattaharrastusele kui eluviisile, mistõttu on juhatus klubi liikmetele ja mõistagi klubiga liituda soovijatele välja töötanud reeglite paketi vähendamaks kaksipidi mõistmist et millise Klubiga täpsemalt on antud juhul tegu, edaspidi koondnimetusega Koodeks, mille üheks lahutamatuks osaks on klubilase soovituslik Välimääraja*.

Klubilane/HMTBlane on teadlik asjaolust, et Klubis, kodus ja eriti avalikkuse ees on tema kanda missioon tõsta, parendada ja kultiveerida maastikuratta kultuuri. Missiooni täitmise vahenditeks on briljantne sõidutehnika valdamine, kasutatav ratas kui ka selle seaded, nii sõitmisel kui sõitmisvälistel aegadel kasutatav riietus, panus maastikuradade arengusse, radade, õigete sõiduvõtete ja suhtumisviiside propageerimine oma lähikonnas.

Klubi liikmeks astumise eelduseks on antud koodeksiga tutvumine, nõustumine ja täitmine. Klubiliikumise üheks eesmärgiks tegusa liikmeskonna kujundamisel on, et klubilastest moodustuks ühtne sõpruskond ka väljaspool ühiseid sõite ja võistlusi.

Klubi liige tasub sümboolset liikmemaksu ning rattavõistlustel esindab uhkusega klubi värve, märkides koduklubiks Haaslava MTB. Muude klubide esindamine on lubatud vaid klubi juhatuse eriloaga. Ta on huvitatud klubi hea maine ja käekäigu eest ning teavitab koheselt Juhatust asjaoludest, mis võivad seda kõike ohustada.

HMTBlane hoolib ümbritsevast keskkonnast, ei reosta kunagi loodust ega riku seda suuremal määral kui see on hädapäraselt vajalik 700 mm laia juhtrauga rattaga läbipääsemiseks. Sellistel puhkudel toimunud pisirikkumisi tuleb aga pidada looduse vääristamiseks, kuna seoses teostatud modifikatsioonidega saab ka klubilane kui looduse osa matkata ja osa saada selle ilust ja väärtuslikust mitmekesisusest.

Klubilane osaleb suure heameelega radade ja rajaelementide tegemise ja hooldamise üritustel ning omab selleks vajalikke tööriistu. Iga liikme auasi on kujundada oma piirkonna looduses vähemalt 1 km (1000 meetrit)  pikkune rajalõik, mille valmimisel ta organiseerib klubikaaslastele tutvumissõidu ja mille rajameistriks ja -hooldajaks ta ka jääb.

Kuna igal rajalõigul on reeglina üks, erandkorras kaks rajameistrit siis klubilase kohustuseks on vältida teise rajameistri radade rikkumist. Rikkumisena kvalifitseeritava muutuse määratleb üksnes ja ainult rajameister ise. Sestap läheb klubilane selliseid radu muutma, sh langenud puutüvesid rajalt eest saagima üksnes rajameistriga koos või rajameistri selgesõnalise kokkuleppe ja loaga.

Klubikaaslaste erilise austuse pälvivad ehitatud tehiselemendid nagu kickerid, dropid, erinevad asted, purded jmt. Klubiga liituda soovija jaoks on selliste proovitööde olemasolu tugev positiivne argument.

Klubilane osaleb vajaduse tekkimisel või Juhatuselt kutse saamisel suure rõõmu ja innuga korraldusmeeskonnas HMTB korraldatavatel krossidel, avatud raja sõitudel ja võistlustel.

Heade tavade ja MTB-kultuuri kultiveerimiseks tegevuspiirkonnas koondab HMTB nn. esimese ringi sõprade kogukonna (edasipidi Sõber), kuhu kuulumiseks ei pea olema HMTB liige, kuid oluline on jagada vähemalt mingis osas samu mõtteid. Sõber saab osa Klubi laiendatud inforuumist, võimaluse osaleda ühissõitudel ja teistel avatud üritustel. Samuti võib Sõber osaleda Haaslava MTB tiimi liikmena mõnel vabalt valitud võistlusel. Samas olgu ära märgitud et alati on Klubi liikmel Sõbra ees teatavaid privileege (kitsama ringi üritused, parem informeeritus jne).

HMTBlaste ja Sõprade omavahelise suhtluse põhiliseks platvormiks on Facebook koos sealsete alamlehtede ning chattidega.

HMTBlase soovituslik Välimääraja

Klubilane eelistab klubi sümboolikaga riideid ning hoidub võimalusel liibuvate lükrariiete kandmisest, eelistades maastikuratturile sobivamaid enduro/dh särke ja šortse.

Võistlemine on klubilasele lubatud eeldusel et ta ei tee seal metsarajale sattudes mingeid kohmakaid, ebalevaid ega manöövrit katkestavaid liigutusi vaid demonstreerib silmnähtavat osavust, lõpetab alati elegantselt oma manöövri ja on kaasvõistlejatele oma sõidu ja rajal käitumisega eeskujuks.

Strava on klubilasele soovituslik sõidupäeviku töövahend, et järelvaadelda personaalseid ja ühiseid sõite aga ka komponentide hooldusvälpasid ja eluiga. Samas Strava lõikude e segmentide loomine ohtral ja külvaval moel ei ole soositud tegevus. Segmendid on võistlusmomendi tekitajateks, see aga pärsib maastikurattakultuurile omast ja olulist lõbususe elementi. Sestap tuleks enne segmendi loomist põhjalikult kaaluda ja vajadusel küsida nõu vanematelt liikmetelt, kas kavandatav segment on vajalik ja lisab üldse mingit väärtust.

Eestis, eriti Lõuna-Eestis on väga vähe mägedele omaseid kive ja kaljusid, see-eest on võimalik leida rikkalikult mahalangenud puude tüvesid. Sestap on iga klubilase ülesanne omandada selliste takistuste ületamiseks hädavajalikud tehnikad. Minimaalne tüve kõrgus, millest algaja HMTB-lane üle suudab sõita on 25 cm. Tublimad klubilased valdavad selliste palkide ületamiseks korrektset bunnyhop -tehnikat e ratas selliseid palke ületusel ei puuduta.

Muud kasuks tulevad tehnilised oskused:

 • droppide mänglev sooritus  (mida kõrgem seda parem)
 • järsakutest alla sõitmine (mida järsem seda parem)
 • tagarattal sõitmine, manuali oskused
 • esirattal sõitmise oskused, endo-pöörded
 • ülehüpped e gapid (mida pikem ülehüpe seda parem)
 • tasakaal/skinny valdamine
 • järsakutest üles sõitmine (mida järsem seda parem)
 • singlite kiire läbimise oskus (mida tehniliselt komplitseeritum seda parem)
 • perfektselt õnnestunud sõit on sõit, mil klubilane rakendas rajaoludes eelloetletud skille ning jalga maha ei pannud

HMTB hooaeg algab klubiliikmete jaoks septembris ehk ajal kui jaanipäevaks kõrgeks kasvanud rohu seest hakkab jõud lahkuma ning lõpeb vastavalt eelistustele, suvi on peamiselt erinevateks üritusteks, võistlusteks  ja puhkamiseks mõeldud.

Talvel rattaga mittesõitmist vabandab välja vaid korralike suusaradade olemasolu, st kõige tõenäolisemalt ei saa olema mingeid vabandusi.

Jututeemad komponentide kaalu üle algavad minimaalselt 0,5 kg (viissada grammi). Allapoole seda jäävate komponentide kaalu võitude/kaotustega kaasklubilaste tüütamist ei peeta heaks tooniks.

Klubisiseselt mõiste trenn/treening/training pruukimine on taunitav, kuna see väljendab eesti keeles MTB harrastusele ebaolulisi ja kaugenevaid väärtusi. Selle asemel tuleks kasutada sõit, skilliharjutus, pusimine, kross, fun, chill, vunk vms. Loetelu ei ole siinkohal piiritletud.

Klubilasel on lubatud kasutada aasivaid/tögavaid või ebalugupidavalt tõlgendatavaid märkusi “treeninguteadusest” lähtuvate  maanteerattaspordi ja ka kruusaspordi suhtes, seda kaasa arvatud oma klubikaaslastele, kes seda spordi alaliiki harrastavad süüdlasliku naudingu*** võtmes ning klubikaaslane seepeale ei tohi mitte mingil moel solvumist välja näidata (lubatud on seejuures vaadata maha ja saapa ninaga toksida vastu maad).

Kehakarvu on lubatud klubilasel raseerida üksnes usaldusväärse perearsti näidustava tõendi esitamisel , st kui on otsene oht elule. Lubatud on seejuures kaastundeavaldused klubikaaslastelt.

Vähemalt kord aastas peaks klubilane enesearenduse eesmärgil reisima piirkonda, kus on päris mäed, min 1000 m merepinnast. Ideaalis hakkavad klubi suvelaagrid toimuma sellistes piirkondades.

Klubilase jalgratta tehniline seisukord peab kontrollimisel vastama nõuetele, milleks on:

 • Esiamordi langusnurk ei tohi ületada 68°
 • Kummi mustri miinimumsügavuseks on 2 (neli) mm****
 • Sadulaposti minimaalne käigu pikkus on 100 mm
 • Leistangi minimaalne laius on 700 (seitsesadaviiskümmend) mm
 • Stemmi pikkus ei tohi ületada 80 mm
 • Pidurid on topeltsilindritega ja rootori miinimumdiameeter on 180 mm
 • Pedaalid on flat-tüüpi, nagade või kruvidega. Erandkorras, kui jalad ei taha püsida veel pedaalidega kontaktis, on lubatud lühiajaliselt ka clipless pedaalide kasutus (et siis jap, mõeldud on siinkohal klipiga pedaale)
 • Fatbike olemasolu leevendab eelloetletud nõudmistele mittevastavusel järgnevat karistust*****
 • Ülalloetletud parameetrid ei kehti kruusateedel sõitude ajal kuna kruusa-mtb kui maastikusõidu entry-level vorm ei ole klubitegevuse põhifookuses

Maastikuratta kultuuri kultiveerijana osaleb klubilane ühistel sõiduvälistel üritustel ega jäta kasutamata ühtegi võimalust maitsta õlut. Õlu on väga tähtis.

Koodeks võib vahepeal muutuda.

 • Välimääraja on kirja pandud humoorika helkega silmis**

** huumori olemasolu üle otsustamisel jätab juhatus endale kõik õigused

*** tuletatud anglitsism, guilty pleasure

**** kõik juhendis olevad vastuolud tõlgendab juhatusendale sobivalt

***** täiendavalt juba kirjasolevale võib fatbike olemasolul mistahes rikkumiste ja mittevastavuste ilmnemisel rikkuja appelleerida Juhatuse karmi karistuse leevendamisele või tühistamisele

Haaslava MTB juhatus

14.07.2021

P.S. Kõik Välimääraja soovituslikud stilistilised kriteeriumid ratturi või tema ratta suhtes ei kehti naisklubiliikmete suhtes kuna nemad on elu õied ning sestap suudavad ise otsustada kõik välisega seonduvad küsimused (kuidas kanda klubi vormi jne) ning Juhatusel oleks ennatlik ja ka ohtlik sellesse protsessi sekkuda